A&C Đăng nhập Diễn đàn

English Tiếng Việt
Thăm dò
Bạn biết đến A&C qua
Báo chí
Internet
Ti vi & truyền thanh
Khác
 
Số lượt truy cập:359319
“Biên soạn giáo trình Quản lý Văn hóa Nghệ thuật (bậc Cử nhân và các khóa học chuyên sâu ngắn hạn) và phát triển giáo trình Quản lý Văn hóa Nghệ thuật (bậc thạc sỹ)" 2005-2008
Dự án gồm 3 thành phần chính: - Biên soạn giáo trình Quản lý Văn hóa Nghệ thuật - Phát triển Giáo trình Quản lý Văn hóa bậc đại học và sau đại học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) - Các khóa học nâng cao năng lực cho các nhà quản lý bảo tàng và thực hành bảo tàng (Khóa học mùa hè tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

-  Biên soạn một số giáo trình then chốt và biên dịch một hệ thống tài liệu tham khảo trọng yếu cho các chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hoá Nghệ thuật và Bảo tàng, tiến tới xây dựng một nguồn lực thông tin đủ mạnh, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành này. Cụ thể là biên soạn giáo trình và dịch các tài liệu tham khảo cho 9 môn: Marketing văn hoá nghệ thuật, Gây quỹ và tài trợ, Xây dựng kế hoạch và dự án văn hoá, Quản lý nguồn nhân lực văn hoá, Quản lý lễ hội và các sự kiện văn hoá, Giáo dục nghệ thuật, Quản lý Mỹ thuật, Các ngành công nghiệp văn hoá, Quản lý di sản, bảo tàng và phát triển du lịch.

-  Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giảng viên và cán bộ ngành Quản lý Văn hoá Nghệ thuật về chuyên môn, ngoại ngữ và phương pháp nghiên cứu, phương pháp quản lý đào tạo với nhiều hình thức phong phú, được thực hiện ở trong nước và nước ngoài, để từ năm 2008 lực lượng này có thể đảm đương thực hiện chương trình đào tạo mới và là lực lượng nòng cốt có tầm nhìn và cách tiếp cận mới trong lĩnh vực quản lý văn hoá nói chung và di sản nói riêng.

-  Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ về quản lý văn hoá để có thể thực hiện những chương trình nghiên cứu lớn cấp trường, cấp Bộ về văn hoá; có thể tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược quản lý văn hoá cũng như hoạch định các chính sách văn hoá; và làm nòng cốt cho đào tạo “nhà quản lý văn hoá” ở bậc thạc sỹ và tiến sỹ trong nước.

Xây dựng khung chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, tạo sự liên thông trong đào tạo với chương trình đào tạo bậc cử nhân đã được hoàn thiện, tiến tới đào tạo tiến sỹ về Quản lý văn hoá, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực quản lý văn hoá có trình độ cao của xã hội Việt Nam. Chương trình khung này cần đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam đồng thời tương thích và có thể hội nhập với cộng đồng quốc tế.

-  Trang bị cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chuyên ngành Quản lý văn hoá tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và cơ sở đào tạo lại ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để trở thành một mô hình đào tạo kiểu mẫu trong nhà trường cũng như trong các đơn vị hoạt động văn hoá.

A&C

Đang triển khai Các dự án hiện do trung tâm A&C triển khai
Đã triển khai Các dự án do A&C đã triển khai
Sắp triển khai Các dự án sắp triển khai
Liên kết
Tiêu điểm
Triển lãm gốm Trần Độ tại Văn Miếu
"Biên soạn giáo trình quản lý văn hoá nghệ thuật "
Nâng cao năng lực và thực hành về giới thông qua phương pháp tiếp cận nhân học văn hoá, tạo sự chuyển biến đổi mới hoạt động của bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam
Nâng niu giá trị văn hoá phi vật thể
Nhận xét mùa giải 2009 - Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
Khoá học Bảo tàng và thể hiện trong các xã hội đa văn hoá
Lý thuyết Nhân học thế kỷ XIX (phần 2)
Trung tâm A&C họp tại Huế
“Đạo Mẫu hướng con người đến cõi sống”
Khoá học “Lãnh đạo, Quản lý và Suy nghĩ chiến lược”
Khoá tập huấn “Bảo tàng trước thách thức của thế kỷ XXI”
Khoá học “Xây dựng Ý tưởng và Phát triển Trưng bày”
Tìm kiếm